Wycena dla celow fuzji i przej?c - Joao Cicarini - Bøger - Wydawnictwo Nasza Wiedza - 9786202845441 - 8. april 2021
Ved uoverensstemmelse mellem cover og titel gælder titel

Wycena dla celow fuzji i przej?c

Joao Cicarini

Pris
DKK 348
Forventes klar til forsendelse 19. - 27. okt.

Wycena dla celow fuzji i przej?c

Proces wyceny przedsi?biorstwa mo?e miec ró?ne cele, takie jak fuzje i przej?cia, IPO, wycena akcji, rozliczenia i mo?e wykorzystywac ró?ne rodzaje metod wyceny. Metody te powinny byc spójne z celem wyceny, tak aby mogla ona osi?gn?c rzeczywist? warto?c przedsi?biorstwa. Stosowanie niewla?ciwych metod wyceny mo?e prowadzic do odwrotnej rzeczywisto?ci, co doprowadzi do ogromnych strat wynikaj?cych z faktu, ?e metody te opieraj? si? na ró?nych zasadach. Zrozumienie jej zasad jest niezb?dne, aby analityk odpowiedzialny za wycen? mógl wybrac wla?ciwe podej?cie. Niniejsza ksi??ka b?dzie koncentrowac si? na wycenie aktywów, a dokladniej na metodach wyceny przedsi?biorstw dla celów fuzji i przej?c. Pomimo du?ego znaczenia wyceny w transakcji fuzji i przej?c, stosowana jest niewla?ciwa metoda. Istniej? równie? w?tpliwo?ci i pytania oraz brak ostro?no?ci w stosowaniu od dawna stosowanych metod wyceny. Brak czasu i informacji pogarsza sytuacj?, poniewa? specjali?ci stosuj? stare metody przez wiele lat, nie zastanawiaj?c si?, czy maj? one zastosowanie do rzeczywisto?ci gospodarczej i wyników prac. Niniejsza ksi??ka ma na celu refleksj? nad takimi metodami wyceny i ich wplywem na transakcje fuzji i przej?c.

Medie Bøger     Paperback Bog   (Bog med blødt omslag og limet ryg)
Udgivet 8. april 2021
ISBN13 9786202845441
Forlag Wydawnictwo Nasza Wiedza
Antal sider 76
Mål 152 × 229 × 5 mm   ·   122 g
Sprog Polsk  

Vis alle

Mere med Joao Cicarini